Shabbat Vaera.  Shabbat Mevarachim.  24 – 25 January 2020
Shabbat begins: 16.20   Shabbat ends: 17.28
SERVICE TIMES
can be found HERE